تبلیغات
وقتی برای عاشقی - من و تو
وقتی برای عاشقی

من و تو

نشــود فاشِ كســـی آنچه میان من و تســــت

تا اشارت بـه نظر نامه رسان مــن و تســــت

گوش كن با لب خامـوش سخــــن می گویــــم

پاسخم گو به نــگاهی  كه زبان مـــن وتســت

روزگاری شـد و كس مرد ره عشــــق ندیــــد

حالیــــا چشم جهانــــی نگرانی من و تســــت

گرچه در خلــــوت راز دل مـــا كــس نرســـید

همه جا زمزمه ی عشــق نهان من و تســــت

نقش ما گـــو ننـــــگارند به دیبـــاچه ی عقـل

هر كجا نامه ی عشق است نشان من و تست

سایه ، زآتشكده ی ماســت فروغ مه و مهـــر

وه ازین آتش روشـن كه به جان من و تســت

 

هوشنگ ابتهاج(ه.ا.سایه) نوشته شده توسط امیر
تاریخ شنبه 20 خرداد 1385 و ساعت 01:06 ب.ظ

|+| نظر ها ()

http://zebelkhan.mihanblog.com